Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In geval van twijfel is de duitse tekst bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen en contractuele relaties tussen de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand en hun klanten als contractuele partners. Het doel van de Salzburger Ski- & Snowboardscholen is het exploiteren van sneeuwsportscholen in de zin van ski- en snowboardscholen. Dit omvat derhalve de diensten van het geven van instructie in de vaardigheden en kennis van sneeuwsporten, in het bijzonder skiën en snowboarden (beide echter zonder garantie van een specifiek trainingssucces) evenals het begeleiden en begeleiden van sneeuwsporten, in het bijzonder met betrekking tot skiën en snowboarden.

2. Reservering, offerte, orderbevestiging, contractafsluiting, online prijsaanvragen en prijzen

Reserveringen voor individuele en groepscursussen kunnen persoonlijk ter plaatse, via internet, telefonisch of per fax worden gemaakt.
Het aanbod van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand is onder voorbehoud.
De schriftelijke opdrachtbevestigingen van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand zijn uitsluitend bepalend voor de acceptatie van de reservering en de omvang van de service. Mondelinge of telefonische nevenafspraken zijn alleen geldig na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de betreffende Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand.
Bij boekingen ter plaatse (individuele en groepscursussen) komt een contractuele relatie pas tot stand met de aankoop of overhandiging van de benodigde leskaart. Hetzelfde geldt voor boekingen via communicatiemiddelen op afstand, waarbij de benodigde cursuskaart voor aanvang van de dienstverlening door de klant wordt afgehaald. In alle gevallen wordt de cursuskaart pas overhandigd na volledige betaling van de cursuskosten voor aanvang van de cursus.
Alle door de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand genoemde prijzen zijn in EURO en, tenzij anders overeengekomen, inclusief de wettelijke BTW. Informatie in prijslijsten is zonder garantie. Voor eventuele drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Betalingsvoorwaarden

Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, dient bij overeenkomsten die via internet, fax of andere middelen voor communicatie op afstand worden gesloten en die betrekking hebben op individuele en groepscursussen, onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging een aanbetaling van minimaal 50% van het factuurbedrag te worden voldaan. Deze aanbetaling dient drie werkdagen voor aanvang van de dienstverlening op de rekening van de betreffende Ski- & Snowboardschool te zijn bijgeschreven. Het resterende bedrag dient voor aanvang van de dienstverlening te zijn voldaan.
Indien dit in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de betreffende Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand, kan het totale bedrag van de cursuskosten ook direct voor aanvang van de dienstverlening contant worden betaald aan de skileraar of aan een persoon die bij de betreffende Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand gemachtigd is het cursusgeld in ontvangst te nemen.
Bij overeenkomsten die op de plaats van uitvoering worden gesloten, dient het lesgeld voor de te leveren dienst voor aanvang van de cursus contant of met gebruikmaking van de gebruikelijke elektronische betaalmiddelen te worden voldaan bij het betreffende kantoor van de Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand.
Bij niet tijdige betaling is de Ski- & Snowboardschool SalzburgerLand gerechtigd wettelijke vertragingsrente van de contractpartner te verlangen.

4. Online aanbiedingen en online boekingen

Op alle diensten van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand, die gebaseerd zijn op online aanvragen en bestellingen via internet of andere online diensten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.1. Inhoud van de online aanbieding

De Ski- & Snowboardschool / de Ski- en Snowboardverhuur (hierna de "auteur" genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op enigerlei materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbaar ernstig verwijt treft.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

4.2. Referenties, links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, is de auteur in principe niet aansprakelijk, tenzij de auteur voor het plaatsen van de link aantoonbaar kennis had van illegale inhoud op de betreffende websites en na het bekend worden hiervan grove nalatigheid aan de dag legde om het gebruik door derden in geval van illegale inhoud te verhinderen of te verbieden, voor zover dit voor de auteur technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte websites herkenbaar of bekend was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte of verwezen websites. De auteur distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte of verwezen internetpagina's die werden gewijzigd nadat de link of verwijzing plaatsvond. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor alle vermeldingen door derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten enz.
Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen aansprakelijk, maar niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

4.3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke handels- en fabrieksmerkenrecht, de overige relevante rechtsnormen en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. De loutere vermelding van een handelsmerk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden.
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de respectieve internetpagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.
Door het accepteren van de algemene voorwaarden van Ski- en Snowboardschool Salzburg geeft de cursist zijn of haar uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming en instemming dat er foto's gemaakt mogen worden door Ski- en Snowboardschool Salzburg in het kader van de gegeven skilessen en de bijbehorende evenementen en gepubliceerd mogen worden op de website of Facebookpagina van Ski- en Snowboardschool Salzburg. Hieraan kan door de cursist geen enkel recht worden ontleend, zodat met de acceptatie van de algemene voorwaarden van Ski- en Snowboardschool Salzburg hiervan uitdrukkelijk afstand wordt gedaan.

5. Algemene voorwaarden voor deelname

De contractpartner moet de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand naar waarheid en volledig informeren over zijn vaardigheden en ervaring in de verschillende sneeuwsporten, in het bijzonder in skiën en snowboarden aan het begin van de cursus. Hij/zij dient zelfstandig te zorgen voor en te betalen voor een uitrusting die voldoet aan de stand van de techniek in de sneeuwsport, in het bijzonder in skiën en snowboarden, en die overeenkomt met de externe omstandigheden. Tevens dient hij/zij de Ski- & Snowboardschool SalzburgerLand te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en eventuele aandoeningen die de beoefening van de sneeuwsport kunnen belemmeren of acuut worden tijdens de beoefening van deze sport.
Voor aanvang van de lessen moet de contractpartner zelfstandig zorgen voor de juiste technische controle van de uitrusting, in het bijzonder de ski- en snowboarduitrusting en de binding door een gespecialiseerd bedrijf. De betreffende ski- & snowboardschool is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de contractpartner lijdt als gevolg van een niet-professionele of ondeskundig uitgevoerde controle, afstelling of onderhoud van zijn uitrusting. Elke contractpartner is verantwoordelijk voor de technische veiligheid en de foutloosheid van zijn uitrusting en moet de daaruit voortvloeiende schade zelf betalen. In het bijzonder kan de Ski- & Snowboardschool de contractpartner verbieden aan de cursus deel te nemen met technische uitrusting die de veiligheid in gevaar brengt of defect is, totdat de contractpartner het defect heeft laten verhelpen, zonder dat de contractpartner recht heeft op vermindering van het lesgeld voor gemiste lessen.
De groepering en de indeling op basis van de capaciteiten van de contractpartner voor de cursussen wordt uitgevoerd door de ski- en snowboardscholen in het SalzburgerLand. Indien een indeling van een deelnemer noodzakelijk is, dient de contractpartner deze beslissing te volgen. Anders heeft de betreffende Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand het recht om het contract per direct te beëindigen, zonder dat de contractpartner die in verzuim is het recht heeft om de gedane betaling terug te vorderen.
Aanwijzingen van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand moeten door de contractpartner strikt en nauwkeurig worden opgevolgd en nageleefd. Het niet opvolgen van instructies en waarschuwingen geeft Ski- & Snowboardscholen SalzburgerLand het recht de overeenkomst per direct te beëindigen. Ook het in gebreke blijven van de contractpartner door alcohol en/of drugs geeft de Ski- & Snowboardschool het recht de overeenkomst per direct te beëindigen. In al deze gevallen heeft de contractpartner geen recht op restitutie van de gedane betaling.
Indien het aantal groepsleden bij groepslessen tot minder dan vier personen wordt gereduceerd, behouden de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand zich het recht voor om groepen samen te voegen of de lessen dienovereenkomstig te verminderen.
Door de flexibele organisatie is een meervoudige wisseling van instructeur mogelijk. Privé- en groepslessen vinden onder alle weersomstandigheden plaats. Het cursusticket is niet overdraagbaar!

6. Aansprakelijkheidsbepalingen

De contractpartner van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand wordt dringend aangeraden een ziektekosten-, ongevallen-, aansprakelijkheids- en buitenlandse ziektekostenverzekering af te sluiten. De Ski- & Snowboardscholen SalzburgerLand zijn volgens de wettelijke bepalingen uitsluitend aansprakelijk voor schade die verband houdt met de activiteiten van de Ski- & Snowboardscholen SalzburgerLand en die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. De ski- en snowboardscholen in het SalzburgerLand hebben dienovereenkomstige aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. Bovendien is de betreffende ski- & snowboardschool in geen geval aansprakelijk wanneer de contractpartner lichamelijk letsel oploopt, schade lijdt of schade van welke aard dan ook veroorzaakt in strijd met de instructies, de FIS-pisteregels, andere wettelijke voorschriften of bepalingen van deze algemene voorwaarden.

7. Klachten

Eventuele klachten en reclamaties dienen door de contractpartner onmiddellijk ter plaatse aan het betreffende kantoor van de Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand kenbaar te worden gemaakt, zodat een snelle oplossing mogelijk is en de dienstverlening kan worden voortgezet. Indien de contractpartner niet onmiddellijk, in ieder geval niet voor het einde van de dienstverlening, gebruik maakt van zijn recht op reclamatie, kunnen eventuele aanspraken op vermindering van de vergoeding ook niet meer in behandeling worden genomen. Overige claims tegen de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand moeten uiterlijk vier weken nadat de oorzaak van de claim is ontstaan of bekend is geworden, schriftelijk worden ingediend en onderbouwd.

8. Ontslag

Bij privé- en groepscursussen is annulering van de overeenkomst tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus zonder annuleringskosten mogelijk. Bij annulering op een later tijdstip is de Ski- & Snowboardschool SalzburgerLand daarentegen gerechtigd 50% van de overeengekomen prijs als annuleringskosten in rekening te brengen. Bij een kosteloze annulering kunnen afhankelijk van de betaalwijze verwerkingskosten tot 5% in rekening worden gebracht.
In geval van een ongeval of ziekte van de cursist worden de kosten pro rata vergoed op vertoon van een medische verklaring van een lokale arts. Alleen ongebruikte dagen (verschil) worden terugbetaald. Het terug te betalen bedrag zal worden herberekend op basis van de werkelijk geleverde diensten voor die periode. Het totale bedrag wordt verlaagd, maar de dagtarieven kunnen stijgen. In het geval van een pro-rata restitutie kunnen administratiekosten tot 5% in rekening worden gebracht, afhankelijk van de betalingsmethode.
Er zal geen restitutie plaatsvinden in het geval van het niet aanwezig zijn op de overeengekomen cursusdatum of terugtrekking tijdens een lopende dienst.
Bij afgelasting van de cursus door weersomstandigheden (overmacht) wordt het betaalde lesgeld niet door de Ski- & Snowboardscholen SalzburgerLand gerestitueerd.
Het cursusgeld is exclusief de kosten voor het gebruik van de liften. Alle kosten voor het gebruik van de liften zijn voor rekening van de cursist als contractpartner. De Ski- & Snowboardschool biedt geen compensatie voor lestijden die verloren gaan door storingen van de kabelbaan en liftinstallaties.

9. Betaling

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op je creditcardafschrift. Het domein waar je je betaling invoert en verwerkt, is eigendom van en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support(at)payyo.ch voor alle vragen over je creditcardbetalingen en terugboekingen.

10. Beveiliging

De cursisten worden er uitdrukkelijk op gewezen dat volgens het Salzburger Landessportgesetz 1988, LGBl Nr. 98/1987, kinderen en jongeren tot 15 jaar verplicht zijn om bij het alpineskiën en snowboarden een ski- of snowboardhelm conform ÖNORM EN 1077:2007 te dragen. Daarnaast moeten de cursisten kennis opdoen van de inhoud en toepassing van de huidige FIS-pistevoorschriften en deze naleven.

11. Verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor de correcte teruggave van de uitrusting ten belope van de verkoopwaarde van het gehuurde product.
De verhuurder heeft het recht om zekerheid te eisen in de vorm van het afgeven van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of ook een waarborgsom. De borgsom geldt niet als eventuele koopprijs voor de onderdelen van de apparatuur.

12. Bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, rechtskeuze

De plaats van uitvoering is de centrale vestiging van de Ski- & Snowboardschool / Skiverhuurshop. Alle juridische geschillen die uit de contractuele relatie voortvloeien, vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Ski- & Snowboardschool / Skiverhuurshop. Oostenrijks recht is van toepassing. De contractuele taal is Duits.

13. Rechtsgeldigheid

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of van de gehele juridische transactie. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling in economische zin zo dicht mogelijk benadert. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend.